FOGALOMTÁR

A | B | CS | E | F | H | I | J | K | L | M | R | SZ | T | Ü | V | Z 

Adós

A kölcsönt igénybe vevő személy, vagy személyek, függetlenül attól, hogy a kölcsön célját megvalósító személyekről, vagy a jövedelmi helyzet megerősítése céljából bevont személyekről van szó. Minden olyan nagykorú, cselekvőképes magánszemély lehet adós, aki megfelel a banki adósminősítés szabályainak. A kölcsön igénylésekor hiteligénylő, a kölcsönszerződés megkötése után adóssá válik. Amennyiben egy kölcsön-, illetve hitelszerződésben több Adós szerepel, úgy valamennyi Adós a teljes tartozásért köteles helytállni, a szerződésben írtaknak megfelelően.

ÁKK

Államadósság Kezelő Központ Zrt. A Magyar Állam kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, amelynek alapvető tevékenysége, hogy az éves költségvetési törvény alapján gondoskodik a központi költségvetés fizetőképességének fenntartásáról; az államadósság, valamint az állam átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről; valamint nyilvántartja a központi költségvetést terhelő adósságot.

Albetétesítés

Társasházi lakások telekkönyvi nyilvántartására vonatkozó kifejezés. Az a földhivatali eljárás, melynek során az egyes társasházi lakások a társasház törzsszámához igazodó sorszám szerinti "alszámot" (albetét számot) kapnak. Az albetét szám az egyes társasházi lakások egyedi helyrajzi száma, mely
alapján a lakás egyedileg beazonosítható. A földhivatal az albetétesítést kérelemre, jogerős használatba vételi engedély alapján kezdi meg. Azonban az albetét földhivatali megnyitása nem feltétlenül jár együtt a vevő adott lakásra vonatkozó tulajdonjogának bejegyzésével.

Alapkamat

Egy adott ország (vagy monetáris unió) jegybankja által - meghatározott időközönként - megállapított irányadó kamat, amely befolyásolja a banki kamatok mértékét is. Magyarországon az alapkamat mértékéről a Monetáris Tanács dönt. Az MNB elnöke az alapkamat mértékét rendeletében állapítja meg.

Annuitás (egyenletes törlesztés)

Annuitásos törlesztés esetében adott kamatperióduson belül a havonta fizetendő tőke és kamat együttes összege minden hónapban megegyezik. Az annuitásos törlesztési mód másik fontos jellemzője, hogy a törlesztés kamatperiódusonként folyamatosan csökkenő kamat-, és növekvő tőketartalommal történik.

Bankszámla

Az Ügyfél pénzeszközeinek nyilvántartására, kezelésére és fizetési forgalmának lebonyolítására szolgáló forintban vagy devizában vezetett számla, amelyre a Bank látra szóló kamatot fizet.

Banki munkanap

Minden olyan munkanap, amelyen a Bank üzleti tevékenység céljából nyitva tart.

Bekerülési költség

A következő kiadásoknak ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat nem tartalmazó, lakásra jutó hányada: a) az új lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei, b) az új lakások
rendeltetésszerű használhatóságát biztosító ba) helyiségeinek, bb) tároló helyiségek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát, bc) melléképítményeknek, ideértve a hulladéktartály-tárolót, a közműpótló építményeket és berendezéseket, a közmű-becsatlakozás
építményeit, bd) egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítést, az építésügyi hatóság által előírt kerítést, az épület megközelítését szolgáló tereplépcsőt, lejtőt és járdát, valamint támfalat és szivárgó övárkot, valamint be) a gépkocsitároló helyiségnek építési költségei, c) a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei, d) a lebonyolítási költségek, ideértve a műszaki
tervezés, a hatósági engedélyezés és a műszaki ellenőrzés költségeit, e) a jogszabály alapján fizetendő útépítési- és közművesítési hozzájárulás, f) távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások, g) a lakáshoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások, h) az új lakás megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei, i) az új lakás megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek.

Biztosíték

Az adós kölcsönszerződésből eredő kötelezettségei teljesítésének biztosítására nyújtott, az egyedi ügyfélszerződésben és annak mellékletét képező biztosítéki szerződésben felsorolt fedezetet jelenti.

Biztosíték pl. az ingatlant terhelő jelzálogjog, a vételi (opciós) jog, a hitelfedezeti életbiztosítás, vagyonbiztosítás.

Bővítés

Az olyan építési munka, amelynek során a lakás, lakóépület alapterületének növelésével legalább egy lakószobával bővül.

BUBOR

Budapest Interbank Offered Rate – Budapesti bankközi referencia kamatláb. Forint piaci Lakás- és forint alapú Jelzálog típusú hiteleknél alkalmazott referencia kamatláb. Három hónapos BUBOR: Budapesti bankközi kamatláb, annak mérőszáma, hogy 3 hónapos futamidőre vonatkozóan milyen kamatláb mellett hajlandók a kereskedelmi bankok egymásnak fedezetlen hitelt nyújtani a bankközi piacon. A meghatározásának alapjául szolgáló jegyzés három hónapos lejárati időre vonatkozik, az MNB naponta, meghatározott időpontban gyűjti be a referencia érték megállapításhoz a hazai kereskedelmi bankoktól.

Csoportos Beszedés

A jogosult számlatulajdonos az azonos jogcímen kötegelve benyújtott beszedési megbízások átadásával megbízza a számlavezető hitelintézetét, hogy meghatározott összeget a bankszámlája javára és a kötelezettek bankszámlái terhére szedjen be oly módon, hogy azokon feltünteti a terhelés időpontját.

Egyedülálló

Az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs vagy az, akinek a házassága, bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt és nincs élettársa

Egyenletes Törlesztés lásd annuitásos törlesztés.

Együttköltöző családtag

A támogatással érintett lakásba az igénylővel együttköltöző, jogszabályban meghatározott családtag, vagy – amennyiben a támogatási jogszabály akként rendelkezik - a támogatással érintett lakásban lakóhellyel rendelkező személy.

Elidegenítési és Terhelési tilalom

Az elidegenítési és terhelési tilalom az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jog biztosítékául szolgáló további biztosíték, amely megakadályozza az ingatlan értékesítését és további terhekkel például zálogjoggal, vagy haszonélvezettel történő megterhelését a tilalom jogosultjának tudta és hozzájárulása nélkül. A Bank valamennyi ingatlan fedezete mellett nyújtott hitele esetében a zálogjog mellett elidegenítési és terhelési tilalmat is bejegyeztet az ingatlanra, mint kiegészítő biztosíték.

Elintézetlen széljegy

Az ingatlan-nyilvántartásban még át nem vezetett ügyletek széljegyként való feltüntetése.

Előtörlesztés / Végtörlesztés

Amikor az adós a hitelszerződésben rögzített törlesztési ütemezéstől eltérve, a rögzítettnél egyszerre nagyobb összeget szeretne visszafizetni. Lehet részleges, amikor az adós csak a fennálló tartozás egy részét törleszti elő, illetve teljes (más néven végtörlesztés), amikor a teljes fennálló tartozását előtörleszti az ügyfél és ennek eredményeként a hitelszerződés megszűnik.

Előtörlesztési díj

A kölcsön teljes, vagy részleges előtörlesztése esetén alkalmazott díjtétel. (Teljes előtörlesztés=Végtörlesztés)

Első ranghelyű zálogjog

Az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan tulajdoni lapján első helyen bejegyzett jelzálogjog.

Energetikai Tanúsítvány

Egy adott épület energiafelhasználási hatékonyságát megmutató közokirat. A 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet értelmében Energetikai Tanúsítvány kiállítása szükséges

  • 2009. január 1-jétől az ingatlanok használatbavételi engedélyéhez, tartós – egy évet meghaladó – bérbeadásához, illetve
  • 2012. január 1-jétől meglévő épület, önálló rendeltetési egység, lakás, adásvételéhez.

 

Engedményezés

Az ügyfél a kölcsön és járulékai megfizetésének biztosítékaként a hitelintézetre engedményezi a másokkal szemben fennálló bármilyen követeléseit. (pl.: életbiztosítás, lakástakarékpénztári megtakarítás).

Építési engedély

Új lakás építése esetén az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti építési engedély vagy az építésügyi hatóság által kiállított dokumentum arról, hogy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése megtörtént, valamint építési engedélyköteles bővítés esetén az építési engedély.

Építő vagy építtető

Az a magánszemély, illetve jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, akinek a nevére az építési engedély szól

Értékbecslési díj

A megvásárolni kívánt vagy a fedezetül szolgáló ingatlanról készült értékbecslési szakvélemény munkadíja, amit általában az értékbecslő cégnek közvetlenül fizet meg az Ügyfél.

Értéknap

Az a banki nap, melyen a Bank az adott tranzakciót teljesíti, és amelyet a kamatszámításnál figyelembe vesz.

Esedékesség Napja

Az az egyedi hitel- illetve kölcsönszerződésben meghatározott nap, amikor az adós a kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségeit teljesíteni köteles.

EURIBOR

Európai bankközi euró referencia-kamatláb, amelyet a bankközi piaci szereplők meghatározott periódusra egymás között irányadónak tekintenek. Euro Interbank Offered Rate – Euro bankközi referencia kamatláb. Euró alapú Lakás- és Jelzálog típusú hiteleknél alkalmazott referencia kamatláb. Három hónapos EURIBOR az a kamat, melyen egy első osztályú bank hitelt nyújt euróban egy másik első osztályú banknak, 3 hónap lejáratú bankközi betétek napi elszámolásával.

Fedezetcsere

A hitel biztosítékául szolgáló ingatlan kivonása a hitelügyletből oly módon, hogy helyette egy másik, de ugyanazoknak a feltételeknek megfelelő ingatlant ajánlanak fel a hitel biztosítékaként.

Fedezetkezelési és fedezetváltozási díj

A jelzálogjog bejegyzésének/átjegyzésének ellentételezéseként a fedezeti ingatlanok után fedezetkezelési díjat, minden egyéb, földhivatali eljárás esetén pedig fedezetváltozási díjat kell fizetni.

Felújítás

A lakás állagának megóvására irányuló tevékenység, amely a lakáskorszerűsítéssel nem azonos.

Fix kamatozás

A szerződésben meghatározott időtartam alatt a hitel felvételekor rögzített kamatfeltétel nem változik.

Fizetőképességvizsgálat

Az adós és adóstársak fizetőképességének vizsgálata, amely a háztartás bevételeinek, kiadásainak és fogyasztási szokásainak elemzésével készül.

Foglaló

Szerződésből (főként ingatlan adásvételből) eredő kötelezettségek biztosítékául szolgál. A foglaló célja, hogy a tervezett ügyletet mindkét fél komolyan vegye. Ha a vevő mégis elállna a szerződéstől, akkor a foglalót elveszíti. Amennyiben az eladó állna el a szerződéstől, akkor a foglaló kétszeresét kell visszafizetnie a vevő részére.

Fogyasztási kölcsön

A mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, javíttatásához, illetve szolgáltatások igénybevételéhez, természetes személyek részére nyújtott kölcsön, és a felhasználási célhoz nem kötött kölcsön, amennyiben a kölcsönt a természetes személy önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében veszi igénybe.

Fogyasztó által fizetendő teljes összeg

A hitel teljes összege és a hitel teljes díja együttesen.

Folyósítás napja

Az a nap, amikor a Bank a kölcsönt az adós rendelkezésére bocsátja.

Folyósítási díj

A Bank által folyósított hitel után a hitelösszeg százalékában meghatározott díj.

Folyósítási feltételek

A Bank által meghatározott olyan feltételek, amely(ek) teljesítése hiányában a kölcsön folyósítása nem történhet meg.

Forgalmi érték

Forgalmi érték = Piaci érték

Futamidő

A hitel futamideje az az időtartam, amely alatt az Ügyfélnek részletekben vissza kell fizetnie a hitelt a kamatokkal és az egyéb hiteldíjjal együtt (törlesztés). Minél hosszabb a futamidő, annál alacsonyabb a havi törlesztőrészlet, azonban összességében annál több kamatot kell fizetni. A hitel felvételekor mindenképpen vegye figyelembe, hogy a szerződés időtartama alatt milyen lehetősége lesz a futamidő esetleges módosítására, illetve azt milyen díjtételek ellenében teheti meg.

Használt lakás

A lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, újnak nem minősülő lakás.

Használatbavétel tudomásulvétele

A használatbavétel tudomásulvétele vagy a felépítés megtörténtének hatósági bizonyítvánnyal való tanúsítása.

Használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány

Az építési engedélyhez kötött és az alapján elkészült/felépített ingatlan az építtető kérelmére az építésügyi hatóság tudomásulvételi eljárásával vehető használatba. Az építésügyi hatóság az ügyfél külön kérelmére, a használatbavétel tudomásulvételéről hatósági bizonyítványt állít ki. A hatósági bizonyítványnak az ügyfél és az épület beazonosítására vonatkozó adatokon túlmenően a használatbavétel tudomásulvételének napját és az épület rendeltetését (lakás, lakóház) is tartalmaznia kell.

Használatbavételi engedély

Az építési hatóság által kiadott engedély, amely alapján a felépítmény (lakás, lakóház) használatba vehető, illetve lakhatóvá válik.

Haszonélvezeti jog

Jogosultja valaki más tulajdonában lévő ingatlant birtokában tarthatja, használhatja, hasznosíthatja és hasznait szedheti.

Haszonélvező

A haszonélvezet jogosultja az a személy, aki egy adott ingó vagy ingatlan tulajdonjogával nem rendelkezik, de azt birtokolhatja, használhatja és a használatból eredő hasznokat élvezheti.

Hátralék

Olyan lejárt fizetési kötelezettség, amely abból származik, hogy a törlesztő részlet, vagy bármilyen egyéb költség, hiteldíj, egyéb díj nem került szerződésszerűen megfizetésre. A hátralék összege azonnal esedékes.

Helyszínrajz

Az ingatlan-nyilvántartás céljára készített földmérési alaptérkép, amely az önálló ingatlanok alaprajzát ábrázolja.

Hirdetmény

A bank Ügyfelei által igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó, valamint a banki szolgáltatások ellenértékéről szóló, a bank ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben elhelyezett tájékoztató. A Hirdetménynek az adott szerződésre vonatkozó tartalma a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Hitel teljes díja

A hitelező által ismert minden olyan – a teljes hiteldíj mutató számításánál a külön jogszabály szerint figyelembe veendő – ellenszolgáltatás, amelyet a fogyasztó a hitelszerződés kapcsán megfizet.

Hitel teljes összege

A hitelnek a hitelszerződésben meghatározott teljes összege vagy felső összeghatára.

Hitelbírálat

Összetett banki kockázatelemzési munkafolyamat, amelynek eredményeképpen a konkrét hiteligénylés kapcsán megállapításra kerül a Bank által folyósítható hitel nagysága, valamint egyes hiteltípusoknál a hitel feltételei. A Bank a benyújtott hiteldokumentáció alapján a saját hitelbírálati szabályzatában foglaltak szerint vizsgálja az igénylő vagyoni, jövedelmi viszonyait, fizetési fegyelmét, valamint jelzálog alapú
hitelek esetén a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlan értékét és egyéb tényezőket. A Raiffeisen Bank nem nyújt hitelt a Központi Hitelinformációs Rendszerben negatív információval szereplő Ügyfelek számára.

Hitelbírálati díj

A hitelbírálati díj egy egyszeri díj, amelyet a hitel típusa és összege befolyásol, és amelyet a Bank csak pozitív hiteldöntést követően számít fel.

Hitel/Hitelbiztosítéki arány

A Hitel/Hitelbiztosítéki arány az igényelt hitel és az igényelt hitelt megelőző ranghelyen lévő fennálló terhek összegének, valamint a fedezetként felajánlott ingatlan hitelbiztosítéki értékének hányadosa.

Hitelbiztosítéki érték

A fedezetként felajánlott ingatlan bank által figyelembe vett értéke. A hitelbiztosítéki érték alacsonyabb, mint az ingatlan forgalmi értéke.

Hiteldíjak és jutalékok

Az adós által fizetendő, a bank hitelezési tevékenysége során felmerülő költségeket magukban foglaló díjak és jutalékok, melyekről hitelszerződés, Hirdetmény és Üzletszabályzat rendelkezik.

Hitelfedezeti biztosítás

A biztosított személyével összefüggő, előre nem látható, váratlan események miatt bekövetkező törlesztési nehézségre nyújt védelmet. Fedezetlen és jelzálogfedezet mellett nyújtott hitelek mellé is igényelhető. A szolgáltatást mindig valamelyik biztosítótársaság nyújtja, amellyel a Bank erre vonatkozóan keretszerződést köt. A Biztosító a biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási események bekövetkeztekor átvállalja az Adóstól az aktuálisan fennálló hiteltartozást. A Biztosító kockázatviselése a vonatkozó feltételekben szabályozott esetekre terjed ki, mely lehet többek között bármely okú halál, baleseti halál, maradandó egészségkárosodás, keresőképtelenség, munkaképesség csökkenés, munkanélküliség, stb.

Hitelkártya

A Bank és a Kártyabirtokos közötti szerződésben meghatározott mértékű hitelkerethez kapcsolódó kártya. A hitelkártya használható vásárlásra és készpénzfelvételre a kártyaelfogadó helyeken, ATM-eknél és az interneten egyaránt. A hitelkártyával igénybevett összeg halasztott fizetéssel, később is visszafizethető. Amikor a kártyabirtokos használja a hitelkártyát, legfeljebb a beállított hitelkeret erejéig hitelt kap a Banktól.

Igénylőlap

A Bankkal üzleti kapcsolatba lépő Ügyfél adatait, illetve az Ügyfél által kiválasztott banki szolgáltatást vagy szolgáltatásokat, valamint egyes esetekben a szolgáltatásra (szolgáltatásokra) vonatkozó feltételeket tartalmazó nyomtatvány.

Illeték

A megvásárolandó lakás után fizetendő, a mindenkor érvényes jogszabályok szerint megállapított összeg.

Induló kondíciók

A kölcsönszerződés megkötésének napján, az első kamatperiódusban érvényes kondíciók.

Járulékos költségek

A hitel kamatán felül felmerülő költségek/díjak. Ilyen költség lehet például a hitelbírálati díj, és az értékbecslés díja.

Jegybanki alapkamat

A Magyar Nemzeti Bank által meghatározott irányadó kamat, amely befolyásolja a banki betétek után járó, illetve a hitelekre fizetendő kamatot.

Jelzálog-hitelintézet

Szakosított hitelintézet, amely pénzkölcsönt nyújt Magyarország területén lévő ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett, melyhez forrásait jelzáloglevél kibocsátásával gyűjti.

Jelzáloghitel

Jelzálog (ingatlan) fedezettel nyújtott hitel.

Jelzálogjog

A fedezetként felajánlott ingatlanra a hitelező biztosítékaként bejegyzett teher. Ingatlant csak jelzálogjog alapítása útján lehet elzálogosítani.

Jövedelem alapú finanszírozás

Olyan ügyfél finanszírozási forma, mikor a kihelyezhető kölcsön összegét elsősorban az ügyfél minősítése és jövedelmi helyzete, másodsorban az ügylet mögé bevont fedezet(ek), vagy az abból számított fedezeti érték határozza meg.

Jövedelemarányos Törlesztési Mutató (JTM)

Az ügyfélnek a hitelnyújtást követően fennálló havi adósságszolgálata és az igazolt havi nettó jövedelmének hányadosa azzal, hogy adóstársak esetén valamennyi adóstárs havi adósságszolgálata és igazolt havi nettó jövedelme összesítve értendő. A havi adósságszolgálatba az ügyfél ismert, ugyanazon vagy bármely más hitelnyújtóval szemben fennálló hiteltartozása után fizetendő rendszeres havi törlesztőrészletet be kell számítani. A jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM) számításának módja: JTM= havi adósságszolgálat / igazolt havi nettó jövedelem

Jövedelemvizsgálat

A felelős hiteldöntéshez szükség lehet az Ügyfél jövedelemi viszonyainak a vizsgálatára. A jövedelemvizsgálathoz a Banknak szüksége van a jövedelem igazolására, amely általában alkalmazottak esetén munkáltatói igazolás; nyugdíjas igénylő esetén éves nyugdíjértesítő; egyéni vállalkozók és társas vállalkozások tulajdonosai esetén NAV jövedelemigazolás lehet. Tehát az adós és az adóstársak bankszámlára és nem bankszámlára érkező, hitelezhető jövedelmeinek meghatározása.

Kamat

Az Ügyfél által ténylegesen igénybe vett és még vissza nem fizetett kölcsönösszeg után, a folyósítás napjától az Adós által a pénzhasználat díjaként fizetendő összeg. A mindenkori tőketartozásra felszámolt kamat a törlesztőrészlet részét képezi.

Kamatláb

Az adott Kamatperiódusra vonatkozó éves kamatlábat jelenti, a kamatbázis és a kamatfelár összege.

Kamatfelár

A referencia-kamatlábon felül - a hitelkamat részeként - fizetendő kamat, a hitelkamat és a referenciakamat különbségeként meghatározott kamatrész.

Kamatfelár-változtatási mutató

A kamatfelár módosításának alapjául szolgáló kamatváltoztatási mutató; valamely referenciakamat vagy referenciahozam változását fejezi ki a bázis időszakhoz mérten, amely megmutatja, hogy a referenciakamatlábon felüli kamatrész milyen mértékben változtatható. A kamatfelár-változtatási mutatót és a számítási módszertant a Magyar Nemzeti Bank teszi közzé.

Kamatkockázat

Az éven belüli, az egy éves lejáratú és a rögzített (fix) kamatozású lakossági hitelek esetében a kamat mértéke fix, így Ön nem visel kamatkockázatot. Jelzáloghitelek esetében az ügyleti kamat referenciakamatból és kamatfelárból tevődik össze. A referenciakamat 6 havi BUBOR-hoz kötött. A Bank
a kamatfelár mértékét rögzíti (fix), így az a futamidő alatt nem módosul. Az ügyleti kamat a referenciakamat, változásait követi, módosítására a referenciakamat futamidejének megfelelő időközönként kerül sor (6 havonta). A következő periódusra megállapított referenciakamat mértéke lehet
alacsonyabb és magasabb is az előző periódusra megállapított referenciakamat mértékénél. A kamat emelkedése növeli a havi törlesztés összegét. A hitelkártya, valamint a bankszámlahitel kamata az MNB jegybanki alapkamathoz, mint referencia kamatlábhoz kötött. A kamat referencia kamatlábon felüli felár része fix, vagyis a Bank részéről nem módosítható. Hitelkártya, valamint bankszámlahitel esetén a kamat mértékének változása nincs
kamatperiódushoz kötve, a jegybanki alapkamat változásával egyidejűleg módosul. A kamat emelkedése a hitelkártya és a bankszámlahitel esetében havonta minimálisan fizetendő összeget nem, azonban a hitel teljes költségét emeli. A kamat változása az Ön számára kockázatot jelent, hiszen ezeket az ingadozásokat nem lehet előre kiszámítani. Ezt a kockázatot nevezik kamatkockázatnak. Emiatt nagyon fontos, hogy az igenyelt hitelösszeg a háztartás teherviselő képességének gondos mérlegelésével kerüljön megállapításra.

Késedelmi kamat

A késedelmi kamat a pénztartozás késedelmes teljesítésének következménye, amely a késedelembe esés időpontjától jár.

Korszerűsítés

Meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmasságának javítása, használati értékének teljesítőképességének, üzembiztonságának növelése érdekében végzett építési tevékenység. Állami támogatás igénybevétele esetén lásd II. részben foglalt fogalom meghatározást.

Kamatperiódus

A kamatperiódus azon időszak, amely időszak alatt a kölcsönre megállapított ügyleti kamat, kezelési költség, illetve az egyéb hiteldíj mértéke változatlan. Ez azt is jelenti, hogy adott kamatperióduson belül az Ügyfél által forintban fizetendő törlesztőrészletek állandóak. Különböző hiteltípusok esetén a kamatperiódus hossza eltérő lehet.

Kamatváltoztatási mutató

A hitelezés refinanszírozási költségeihez és a hitel nyújtásához kapcsolódó, az üzleti kockázat körén kívül álló, a hitelezők által nem befolyásolható, tőlük független, valamint általuk el nem hárítható körülményekben bekövetkező változást objektív módon kifejező, a kamatmódosítás számításának alapjául szolgáló és a nyilvánosság számára hozzáférhető viszonyszám.

Kezelési költség

A hitelek nyilvántartásával és kezelésével kapcsolatban felmerült költségek fedezésére szolgál.

Kondíciós Lista

A hitelekkel, illetve egyéb termékekkel kapcsolatos kamatok, díjak, jutalékok aktuális mértékét tartalmazó hirdetmény, amely a szerződés részét képezi.

Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)

A KHR a hazai pénzügyi intézmények kezelésében álló hitelinformációs adatbázis, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hitelt nyújtók felmérjék a hitelt igénylők hitelképességét. Ezáltal a hitelezési kockázatok összességében csökkenhetnek, a felelős hitelezési tevékenység könnyebbé válhat, és mindez
gyorsíthatja és kedvezőbbé teheti a hitelfelvételt. A KHR működtetésének célja ezen túlmenően, hogy védje az ország pénzügyi rendszerét az olyan személyekkel szemben, akik korábban visszaéléseket követtek el a pénzügyi piacon.

Közjegyzői díj

A közjegyzői díjszabásról szóló jogszabály alapján a közjegyzői okirat kiállításáért a közjegyző által megállapított díj és költség.

Közjegyzői okirat

A közjegyzőkről szóló törvényben rögzített alakiságokkal bíró okirat, amely közhitelesen tanúsítja az okiratba foglalt tényeket és azok valóságnak való megfelelését. A közjegyzői okirat a hitelezéssel összefüggésben lehet úgynevezett egyoldalú kötelezettségvállaló (tartozáselismerő) nyilatkozat, amely az Ügyfél közjegyző előtt tett kötelezettségvállalását rögzíti a kölcsönszerződés alapján. Arra is lehetőség van, hogy a kétoldalú kölcsönszerződés kerüljön közjegyzői okiratba foglalásra.

Készfizető kezes, adóstárs, illetve e kettő közötti különbség

Az Adóstárs olyan, a kölcsönszerződést aláíró személy, akit az Adóssal együtt illetnek meg a szerződés szerinti jogosultságok, és terhelnek a szerződés szerinti kötelezettségek, és akinek a jövedelme a kölcsön elbírálásánál (a kölcsön nagyságának megállapításánál) figyelembe vehető. A készfizető kezes ezzel szemben olyan a kölcsönszerződést aláíró személy, aki arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben az Adós (Adóstárs) nem tesz eleget a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségeinek, akkor azt maga fogja teljesíteni az Adós (Adóstárs) helyett. Lényegében egy teljes vagyonnal való helytállási kötelezettségvállalás nemfizetés esetére. A készfizető megjelölés arra utal, hogy a Banknak a kezesség, mint biztosíték érvényesítésével nem kell megvárni azt, hogy az Adós (Adóstárs) elleni igényérvényesítés eredménytelen legyen.

LIBOR

Londoni bankközi deviza referencia-kamatláb, amelyet a bankközi piaci szereplők meghatározott periódusra egymás között irányadónak tekintenek;

Lineáris Törlesztési Mód

A fizetendő törlesztő részlet összege egy kamatperióduson belül hónapról-hónapra csökken. A nyilvántartott hitel törlesztésekor az ügyfélnek azonos összegű tőketörlesztést, és változó összegű kamatot és kezelési költséget fizetnie.

Minimálbér

Teljes munkaidőben – azaz heti 40 órában – foglalkoztatott munkavállaló részére személyi alapbérként, illetve teljesítménybérként adandó, kötelező legkisebb munkabér, melynek összegét jogszabály határozza meg.

Minősítési kategória

A Bank a hitelbírálat során a hiteligénylést minősítési kategóriába sorolhatja. Egyes hiteltípusoknál a
kamat mértéke a minősítési kategóriától függ.

Referencia kamat futamideje (periódusa)

Azon időtartam, amely alatt a referencia kamatláb mértéke változatlan. A referencia kamatláb mértéke a futamidő elteltével módosítható, a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia kamatláb mértékéhez igazodóan.

Referencia kamatláb

Bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatláb, amelynek mértékére a hitelezőnek nincs ráhatása; A Bank által az egyes termékekre alkalmazott referencia kamatlábak részletes ismertetését a Kondíciós Lista, mértékét a Kondíciós Lista és a honlap tartalmazza.

Referencia THM

Abban az esetben, amikor a bank a kormányrendelettől eltérő tartalmú konkrét ajánlatot tüntet fel (futamidő és a kölcsönösszeg tekintetében), az adott ajánlat THM értéke mellett a Referencia THM-ben teszi közzé a kormányrendelettel megegyező feltételű THM-et.

Rendelkezésre álló hitelkeret

A teljes hitelkeretből a felhasznált hitelkeret levonása után fennmaradó, még elkölthető összeg.

Rendelkezésre tartási díj

A hitelkeret rendelkezésre tartásának ideje alatt felszámított díjtétel.

Rendelkezésre tartási időszak

Az az időtartam, ameddig a Bank a bankszámlához kapcsolódó hitelkeretet az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. A Bank kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben Ügyfél lakossági forint bankszámlája nem nyújt fedezetet az annak terhére benyújtott fizetési megbízások teljesítésére, a Bank ezen megbízásokat a hitelkeret terhére a rendelkezésre tartási időszak alatt teljesíti.

Rögzített (fix) kamatozás

A kamat mértéke a futamidő végéig változatlan.

Szabad felhasználású

A hitelösszeg tetszőleges felhasználása bármilyen fogyasztói célra.

Szakaszos folyósítás

A hitel nem egyösszegű, hanem több részletben (szakaszosan), különböző időpontokban történő folyósítása.

Számlatulajdonos

A Bank azon Ügyfele, aki a Banknál bankszámlával rendelkezik.

Széljegy

A Földhivatalhoz benyújtott ingatlan-nyilvántartásban még át nem vezetett kérelmek tulajdoni lapon széljegyként kerülnek feltüntetésre Tájékoztat a földhivatali eljárás megindulásáról, és jelzi az eljárás sorrendjét (rangsorát).

Szerződéskötési feltételek

A Bank által meghatározott olyan kötelezően előírt, standard feltételek, amely(ek) nélkül a kölcsön szerződés megkötése nem történhet meg.

Szerződésmódosítási díj

A kölcsönszerződés feltételeinek módosításáért felszámított díj.

Szerződésszegés

A kölcsönszerződésben, az Általános Üzleti Feltételekben, egyéb általános szerződési feltételekben, a Bank és az Ügyfél által kötött egyéb szerződésekben vagy a jogszabályokban meghatározott olyan esemény vagy rendelkezés, amelynek bekövetkeztével a Bank jogosulttá válik a szerződés felmondására, és szolgáltatásainak az Ügyfél felé történő megszüntetésére, valamint a késedelem jogkövetkezményeinek alkalmazására.

Szolgalmi jog

Valamely ingatlan mindenkori tulajdonosa/birtokosa más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja, vagy követelheti, hogy a szolgalommal terhelt ingatlan tulajdonosa/birtokosa a jogosultságából egyébként folyó valamely magatartástól tartózkodjék.

Takarnet rendszer

A földhivatalokat összekötő számítógépes hálózat, amely lehetőséget biztosít az ingatlannal kapcsolatos egyes dokumentumok (tulajdoni lap, esetenként térképmásolat) elektronikus lekérdezésére.

Társasház

Akkor lehet alapítani, ha az építendő/meglévő ingatlanban/épületben (épületi ingatlanon a társasházi alapító okiratban meghatározott) műszakilag megosztott, legalább két, vagy egy-egy önálló lakás vagy nem lakás célú helyiség van, és az a tulajdonostársak külön tulajdonába, a külön tulajdonként meg nem határozott épületrész, épület berendezés, helyiség és lakás viszont a tulajdonostársak közös tulajdonába kerül. Társasházban a külön tulajdoni illetékességek külön tulajdoni lappal rendelkeznek.

Társasház alapító okirat

Az ingatlan tulajdonosainak társasház alapítási elhatározását tartalmazó okirat.

Teljes hiteldíj mutató (THM)

A THM egy éves százalékban kifejezett mutató, mely meghatározza a hitel teljes díjának arányát a hitel teljes összegéhez képest. A THM a bankok egyes hiteleit teszi összehasonlíthatóvá egy belső kamatláb formájában. Törvényi előírás szerint a mutató gyakorlatilag minden olyan költséget magában foglal, amelyet a hitel felvételével összefüggésben az Ügyfélnek ki kell fizetnie. A bankok az egyes hitelek esetén eltérő mértékű egyszeri, induló költségeket számíthatnak fel. Mivel azonban a THM egyaránt tartalmazza a teljes futamidő alatt fizetendő törlesztőrészleteket és a hitelhez kapcsolódó egyéb, a Banknak fizetendő költségeket, jó összehasonlítási alapot jelent az egyes bankok különböző termékei és ajánlatai között. A pontos THM értéket csak a konkrét futamidő és hitelösszeg ismeretében lehet meghatározni, ezért a bankok a hirdetéseikben a törvényben meghatározott összegre és futamidőre adják meg a THM értékét (ún. referencia THM). A mutatónak tartalmaznia kell minden olyan költséget, amelyet a hitelfelvétel során az Ügyfélnek közvetlenül a Bank vagy a Bank által meghatározott szolgáltató felé meg kell fizetnie. Ilyenek pl. a hitelbírálati díj, a folyósítási jutalék, a rendelkezésre tartási jutalék, a konverziós díj, a kezelési költség, vagy jelzáloghiteleknél az értékbecslési díj. Mivel a kölcsönszerződések közjegyzői okiratba foglalása nem minden esetben kötelező, és a közjegyző munkadíja függ a kölcsön összegétől, a szerződés terjedelmétől, ezért annak díját nem tartalmazza a THM, ugyanúgy, mint ahogy a fedezetül szolgáló ingatlanra kötendő vagyonbiztosítás vagy a hitel mellé esetlegesen kötelezően előírt életbiztosítás díját sem.

Teljes hitelkeret

A hitelbírálat során megállapított nagyságú, forintban nyilvántartott, szabadon felhasználható hitelösszeg. A hitelkártyához és bankszámlahitelhez kapcsolódó hitelkeret rugalmas visszafizetési lehetőséget biztosít, a visszafizetett összeg azonnal, újból felhasználható.

Teljes Tartozás

Az Ügyfélnek a Bankkal szemben a szerződés alapján fennálló összes, meg nem fizetett tartozása (ideértve a díjakat is), azok kamatai, járulékai és mindazon, Ügyfelet terhelő költségek, melyek a Banknál a szerződéssel és annak érvényesítésével kapcsolatban merülnek fel.

Térképmásolat

Az ingatlan környékét mutató, terepi beazonosítását szolgáló lap. (=Helyszínrajz)

THM mutató számításának szabályai a kereskedelmi kommunikációban

Jelzálog alapú kölcsönöknél a feltüntetett THM-et minden esetben 5 000 000 Ft kölcsönösszeg és 20 éves futamidő alapján kell meghatározni. Fedezetlen hiteleknél 1 000 000 Ft és az alatti kölcsönösszegű ajánlatok THM értékei 500 000 Ft összegű, 3 éves futamidejű, az 1 000 000 Ft feletti kölcsönösszegekre vonatkozó ajánlatok THM értékei 3 000 000 Ft összegű, 5 éves futamidejű kölcsönre vonatkozóan kerülnek meghatározásra. A hitelkártya THM értékei 375 000 Ft összegű, 1 éves futamidejű, a bankszámlahitel THM értékei 375 000 Ft és 3 hónapos kölcsönre vonatkozóan kerülnek meghatározásra.

Tőketartozás

Az ügyfél részére folyósított kölcsön; a törlesztés megkezdését követően a kamatok, díjak, jutalékok összegét nem tartalmazó, még meg nem fizetett tartozás (ideértve a még esedékessé nem vált tőketartozást is).

Törlesztési biztosítás

A Törlesztési Biztosítás ingatlanfedezetű hitelekhez választható szolgáltatás, melynek keretében a biztosítási csomagtól függően keresőképtelenség, munkanélküliség esetén a Biztosító átvállalja a hitel törlesztését az adós helyett. Haláleset, teljes és végleges rokkantság esetén a Biztosító a biztosítási esemény bekövetkezésekor fennálló teljes hiteltartozását visszafizeti a banknak.

Tulajdoni lap

A tulajdoni lap igazolja az ingatlan földhivatali nyilvántartás szerinti adatait (terület, helyrajzi szám stb.), a tulajdonjogot és az ingatlannal kapcsolatban bejegyezett egyéb jogokat és terheket.

Tulajdonjog fenntartása

Az eladó az adásvételi szerződésben fenntartja magának a tulajdonjogot, azaz a vevő addig nem szerez tulajdont, míg a teljes vételárat nem fizeti meg. A tulajdonjog fenntartása azt is jelenti, hogy a vevő a teljes vételár megfizetéséig az ingatlant nem adhatja tovább új vevőnek, és természetesen nem is terhelheti meg azt, vagyis nem adhatja jelzálogba. Amennyiben a vételár kiegyenlítése megtörténik, úgy az eladónak külön okiratban kell a tulajdonjog-bejegyzéshez hozzájárulnia. Lehetőség van arra, hogy a tulajdonjog fenntartásával történt eladás tényét az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék. Ez annyit jelent, hogy az ingatlan tulajdoni lapjára rávezetik, hogy az eladó az érintett ingatlant eladta, de tulajdonjogát a vételár hiánytalan megfizetéséig fenntartotta. Ez a bejegyzés a Bank részére közhitelesen tanúsítja az eladás megtörténtét.

Tulajdonszerzési jog

A teljes tartozás kiegyenlítését követően, nyíltvégű pénzügyi lízing esetén a lízingbevevő vevőkijelölési jogával meghatározott személy vagy szervezet részére a lízingbeadó által engedett tulajdonszerzési jog. A teljes tartozás kiegyenlítését követően, zártvégű pénzügyi lízing esetén a lízingbevevő részére a lízingbevevő által engedett tulajdonszerzési jog.

Türelmi idő

A türelmi idő csak a hiteldíjat (kamat és kezelési költség) kell fizetni, az egyenletes tőketörlesztést csak a türelmi idő elteltét követően kell megkezdeni.

Ügyleti év (ügyfélév)

Egy kölcsönszerződés esetében az első ügyleti év (ügyfélév) a kölcsön folyósítása napján kezdődik és az első törlesztőrészlet esedékességének napjától számított 12 hónapig tart, a további ügyleti év az azt megelőző ügyleti év végétől számított egy év.

Ügynök (Külső Értékesítési Partner)

Akivel a Bank a definíció és tartalom szerinti tevékenységre szerződést köt, és akit a Bank ügynökként az MNB felé bejelent.

Vagyonbiztosítás

A vagyonbiztosítási szerződésekben a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy az előre meghatározott jövőbeli esemény bekövetkeztétől függően az eseményből eredő kár esetén a biztosított részére szolgáltatást, azaz kártérítést nyújt, míg a biztosítási szerződést megkötő személy díj fizetésére kötelezi magát.

Vagyonszerzési illeték

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) szerint öröklés, ajándékozás, visszterhes vagyonátruházás esetén vagyonszerzési illetéket kell fizetni. A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke – ha a törvény másként nem rendelkezik – a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 10 %. Lakáscélú ingatlan esetében a forgalmi érték az illeték alapja.

Változó Kamatozás

A hitel futamideje alatt a kamat - meghatározott időszakonként (kamatperiódus), változik. A változás okait a szerződés részét képező üzletszabályzat tartalmazza.

Végtörlesztés (teljes előtörlesztés)

Végtörlesztés esetén az adós a teljes fennálló tőke-, kamat-, és esetleges díj tartozását megfizeti, és azzal megszűnik a Bank felé fennálló fizetési kötelezettsége.

Vételár

Az adásvételi szerződésben a lízingtárgy vételáraként megjelölt összeget, amely az Áfa törvény rendelkezéseitől függően általános forgalmi adót tartalmazó összeg.

Vevő

Vevőnek minősül, aki adásvételi szerződés alapján ellenérték fejében az adásvétel tárgyát képező dolgot átveszi.

Zálogjog

Olyan jogosultság, amelynek alapján a jogosult – amennyiben követelését az adós a kötelezettség esedékességekor nem egyenlíti ki – a követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgy értékesítésével kielégítést nyerhet. A zálogtárgyból való kielégítés általában bírósági határozat alapján, végrehajtás útján történik. A zálogjog feltételeit a Bank és a zálogkötelezett közti zálogszerződés tartalmazza.

Zálogjogosult

Az a természetes vagy jogi személy, akinek javára a jelzálog bejegyzése történik.

Zálogkötelezett

Aki a hitel visszafizetésének biztosítékaként ajánlja fel ingatlanát.

Zárolás

A Bank a folyósított kölcsönösszeg felhasználását feltételekhez kötheti. Ezen feltételek teljesüléséig a folyósított hitelösszeg zárolásra kerül. Ez azt jelenti, hogy a folyósított hitelösszeg csak a feltételek maradéktalan teljesülése esetén lesz felhasználható, addig az Ügyfél számára nem hozzáférhető.